TARIEVEN:

  Prijs in €
1e Behandeling Massagetherapie, incl. intakegesprek90 minuten75,00
Vervolgbehandelingen Massagetherapie in overleg60 minuten
90 minuten
75,00
105,00
Hypnotherapie * afgestemd op de persoonlijke behoefte* afgestemd op de persoonlijke behoefte
Afvallen met hulp van Hypnose (o.a. Virtuele Maagband),
incl. audio en persoonlijke begeleiding
minimaal 4 sessies* afgestemd op de persoonlijke behoefte
Niet-roker worden met het Stoppen met Roken Programma 2 - 3 sessies* afgestemd op de persoonlijke behoefte
Controle over de Prikkelbare Darm (PDS), incl. 7 audio's0 tot 7 sessies* afgestemd op de persoonlijke behoefte

Wat zijn andere mogelijkheden?

 Tijd in min.Prijs in €
Ayurvedische ontspanningsmassage60
90
85,00
115,00
Hot & Coldstone massage60
90
95,00
120,00
Warm waterkussen massage 60
90
95,00
120,00
Oorkaars behandeling20-30 35,00
Stoelmassage
(op locatie bij bedrijven excl. BTW)
2030,00

energiestenen

Prijzen zijn incl. 21% BTW
Prijswijzigingen per 1 januari 2020

Behandelingen worden niet vergoed door de zorgverzekeraar

VOORWAARDEN:

Het is mijn doel om je een zo goed mogelijke service te bieden en je zo duidelijk mogelijk te informeren. Vandaar deze algemene voorwaarden.

Medische gegevens:
Het onjuist of onvolledig informeren kan van invloed zijn op het resultaat van de sessie. Het is dan ook noodzakelijk dat alle informatie naar waarheid wordt doorgegeven en dat bij wijzigingen de therapeut ingelicht dient te worden.
Massage-, hypnotherapie en coaching is een aanvulling op medische zorg, geen vervanging. Een eventuele huidige medische behandeling, inclusief medicijnen, dient dan ook gewoon voortgezet te worden en alleen aangepast na adequaat overleg met een medisch bevoegde professional.
Ik ben geen arts. Vandaar dat ik geen medische diagnoses stel en geen medicijnen voorschrijf.

Vertrouwelijkheid:
Alles wat besproken wordt is vertrouwelijk, tenzij anders wordt overeengekomen. 

Garantie:
Geen enkele methode biedt garanties. Net zoals geen enkele arts, psychiater of chirurg die kan geven. Ik kan je wel garanderen dat ik mijn uiterste best doe om je te helpen het gewenste resultaat te bereiken. Een deel van het werk zal altijd bij jezelf liggen.

Afspraak afzeggen of verzetten:
Afzeggen of verzetten dient minimaal 24 uur van te voren gedaan worden, zodat ik nog ruimte kan bieden aan iemand anders. Bij te laat komen (vanaf 15 minuten) of helemaal niet verschijnen op de afspraak kan de sessie volledig in rekening worden gebracht.

Betaling:
Alle betalingen dienen direct gedaan te worden. Pinnen is mogelijk.

Pin

PRIVACYOVEREENKOMST:

Heleen Berends Massagetherapie, gevestigd aan de Virieusingel 8, 5301 GB Zaltbommel, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Verwerken persoonsgegevens
Heleen Berends Massagetherapie verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die worden verwerkt:

 • voor- en achternaam
 • geslacht
 • geboortedatum
 • adresgegevens
 • telefoonnummer
 • mailadres
 • huisarts
 • overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch

Bijzondere of gevoelige persoonsgegevens
Heleen Berends Massagetherapie verwerkt gegevens die nodig zijn voor jouw behandeling. Dit omvat ook gevoelige of bijzondere persoonsgegevens zoals gezondheidsgegevens. Voor het verwerken van deze persoonsgegevens vragen we om jouw toestemming door middel van een toestemmingsformulier.
Voor de verwerking van persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar vragen we om toestemming van hun ouders of voogd.
Heleen Berends Massagetherapie verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • administratieve doeleinden
 • om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om deze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • administratieve doeleinden

Geautomatiseerde besluitvorming
Heleen Berends Massagetherapie neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Dossierplicht
Als zorgverlener houdt Heleen Berends Massagetherapie een medisch dossier bij.

Bewaartermijn
De hoofdregel voor het bewaren van medische dossiers staan in de WGBO. Dat is 15 jaar, gerekend vanaf de datum van vastlegging van ieder afzonderlijk gegeven. De termijn kan langer zijn indien dit noodzakelijk is met het oog op de behandeling.

Beroepsgeheim
Voor Heleen Berends Massagetherapie geldt op grond van de beroepscode en het wettelijk geregeld medisch beroepsgeheim een geheimhoudingsplicht..

Delen van persoonsgegevens met derden
Heleen Berends Massagetherapie verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.  Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.

Cookies of vergelijkbare technieken
Heleen Berends Massagetherapie gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Heleen Berends Massagetherapie en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een dossier naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar massage@heleenberends.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.
We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .
Heleen Berends Massagetherapie wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Heleen Berends Massagetherapie neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met via massage@heleenberends.nl.
Heleen Berends Massagetherapie heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

 • beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall
 • gebruikersnaam en wachtwoordbeveiliging
 • papieren cliëntendossiers worden in een afgesloten kast bewaard

Contactgegevens
Heleen Berends Massagetherapie
de Zandkampen 78
5301 WJ Zaltbommel
06-30 86 53 14
massage@heleenberends.nl

Home

KLACHTEN EN GESCHILLENZORG:

Met ingang van 1 januari 2017 moeten alle zorgverleners in Nederland voldoen aan eisen die in het kader van de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) worden gesteld. Ook mijn praktijk voldoet aan deze eisen. Graag leg ik kort uit wat dit betekent.

Klachtenfunctionaris:
Het kan voorkomen dat je als cliënt van mijn praktijk een klacht hebt over de geboden zorg. Mijn voorkeur gaat ernaar uit dat je deze klacht rechtstreeks met mij bespreekt. Mocht je dat om welke reden dan ook niet prettig vinden, dan kun je gebruik maken van een onafhankelijke klachtenfunctionaris.

Geschilleninstantie:
Belangrijker dan de bemiddeling van de klachtenfunctionaris is de inzet, het nemen van verantwoordelijkheden en het vermogen van de zorgaanbieder een klacht op te lossen (met ondersteuning van de klachtenfunctionaris). Bovendien staat het je vrij – indien de bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet tot het door jou gewenste resultaat leidt – je te wenden tot de onafhankelijke en door het ministerie van VWS erkende geschilleninstantie KlachtenPortaal Zorg (KPZ). Dit kan alleen na het doorlopen van het eerste traject en het oordeel van de zorgaanbieder. Met ingang van 1 januari 2017 is mijn praktijk bij KlachtenPortaal Zorg aangesloten. De geschilleninstantie KPZ is gemachtigd om bindende adviezen uit te brengen om zo tot een schikking tussen de partijen te komen. Eventueel kan ook een schadeclaim worden toegekend.

Contact KPZ:
Zowel de klachtenregeling, klachtenfunctionaris als de geschilleninstantie van het KPZ zijn te bereiken via info@klachtenportaalzorg.nl. Een klacht ter attentie van de klachtenfunctionaris kun je via een formulier op de website van het KPZ indienen. Wanneer je met spoed contact wilt opnemen met KPZ, bel je het mobiele nummer (06) 25186207.

Het klachtenreglement van het KPZ, dat als basis voor de klachtenprocedure van mijn praktijk zal gelden, is hier (https://klachtenportaalzorg.nl/wp-content/uploads/2017/01/Algemene-Voorwaarden-KPZ.pdf) te lezen.

De geschillenregeling van het KPZ zal jou in voorkomende gevallen door de onafhankelijke klachtenfunctionaris worden aangereikt. Je kunt deze geschillenregeling ook rechtstreeks van de website van de geschilleninstantie KPZ downloaden.